مقدار ویژگی جریان نوشتار
horizontal-tb این یک متن نمونه است
vertical-rl این یک متن نمونه است
vertical-lr این یک متن نمونه است